III Concurs escolar sobre coneixements financers

 

Formulari d'inscripció Dossier

BASES LEGALS

La Fundació Caixa Ontinyent, amb domicili social a Ontinyent (València), Plaça de Sant Domingo núm. 24 i amb C.I.F. G-40511024 convoca la tercera edició del Concurs Escolar sobre coneixements financers (d'ara en avant el “Concurs”), el qual es regirà conforme a les presents bases legals:

1.- OBJECTE

El Concurs té com a objecte acostar a l’alumnat l'educació financera a través del coneixement de conceptes bàsics sobre finances, amb la finalitat de conscienciar als escolars i el seu professorat sobre els beneficis de posseir cultura financera i de la importància d'aquesta.

2.- PARTICIPANTS

La participació està oberta a tot l'alumnat que durant el curs 2023-2024 es trobe cursant 4t d'ESO en centres educatius de la Comunitat Valenciana.

3.- INSCRIPCIONS

La inscripció serà gratuïta, la gestionarà el professor o professora de cada aula i la realitzarà a través d’un formulari (serà conjunta per a tota l'aula). Si en un centre hi han varies interessades en participar (p.ex. 4t A i 4t B), s’ha de fer una inscripció per cada classe.

No s'admetran inscripcions incompletes o que no estiguen ben emplenades, ni fora del termini establit.

La inscripció serà efectiva quan es reba la notificació de confirmació.

4.- METODOLOGIA I FUNCIONAMENT

- L'idioma del concurs serà el valencià.

- El concurs consisteix en un conjunt de preguntes, tipus test, amb 3 respostes possibles, que versaran sobre conceptes bàsics relacionats amb les finances, l'economia personal, l'estalvi, el finançament, assegurances, etc., i se centraran únicament en el dossier que facilitarà la Fundació.

- En el transcurs del concurs, el alumnes no podran consultar les preguntes al dossier, sent responsabilitat dels propis professors supervisar esta circumstància.

- La participació es realitzarà a través de connexió en línia amb l'aula mitjançant la plataforma designada per la Fundació Caixa Ontinyent.

- El concurs consta de 3 fases eliminatòries que es detallen més endavant, cadascuna d'elles té el seu propi nombre de preguntes, temps de resposta i de puntuació, que varia en la mesura que s'avança en el concurs, i en cas de desempat.

- Cada aula conformarà un equip que haurà designat a un alumne portaveu que donarà les respostes.

5.- FASES DEL CONCURS

Fase primera

La prova constarà de 15 preguntes, amb 30 segons de temps per a respondre a cadascuna d'elles, cada pregunta encertada anotarà 10 punts, cada pregunta errònia restarà 3 punts, les preguntes no contestades en temps no anotaran punts.

En aquesta primera fase es conformarà un rànquing, amb tots els equips participants, ordenat segons els punts obtinguts.

Els deu equips que obtinguen la major puntuació passaran a la segona fase. En cas d'empat, es realitzarà una altra ronda entre ells, augmentant la dificultat de les preguntes.

Fase segona

La prova constarà de 15 preguntes, amb major nivell de dificultat que en la fase anterior, i 20 segons de temps per a respondre a cadascuna d'elles. Cada pregunta encertada anotarà 10 punts, cada pregunta errònia restarà 5 punts, les preguntes no contestades en temps no anotaran punts.

Els dos equips que obtinguen la major puntuació passaran a la tercera i última fase. En cas d'empat, es realitzarà una altra ronda entre ells, augmentant la dificultat de les preguntes, i així successivament fins que queden solament dos equips.

Fase tercera

Aquesta fase consisteix en un torneig en el qual s'enfrontaran els 2 equips finalistes.

Tots dos equips s'enfrontaran en directe, en la data i hores fixades per l'organització i consensuada amb els equips, i en el lloc que permeten les circumstàncies del moment escollit. Si no fora possible dur-ho a terme presencialment, es realitzarà mitjançant connexió en línia amb els centres, igual que en les fases prèvies.

La prova constarà de 20 preguntes, amb major nivell de dificultat que en la fase anterior, i 20 segons de temps per a respondre a cadascuna d'elles. Cada pregunta encertada anotarà 10 punts, cada pregunta errònia restarà 5 punts, les preguntes no contestades en temps no anotaran punts.

En cas de fallada o no resposta, es produirà el rebot a l'equip contrari, que anotarà 5 punts en cas d'encert i no restarà punts en cas de fallada.

Es declararà guanyador l'equip que més punts obtinga.

En cas d'empat, es realitzaran rondes de 5 preguntes, fins que es produïsca el desempat.

6.- ÀMBIT TEMPORAL

Les dates clau del concurs són les següents:

El període d'inscripció començarà dijous 26 de setembre i finalitzarà divendres 20 d’octubre de 2023.

La primera fase tindrà lloc entre el 2 de novembre i el 20 de desembre de 2023.

La segona fase se celebrarà entre el 22 de gener i el 8 de març de 2024.

La setmana del 20 al 27 de març de 2024 s'anunciaran els finalistes i la final se celebrarà entre el 15 i el 26 d’abril de 2024.

Fundació Caixa Ontinyent es reserva el dret d'ampliar o modificar alguna o totes les dates anteriors si ho considera necessari.

7.- PREMIS

El Centre de l'equip guanyador rebrà una dotació de material escolar per valor de 500,00 euros.

El Centre de l'equip que quede en segona posició rebrà una dotació de material escolar per valor de 250,00 euros.

Els alumnes de l'aula que queden en primera i segona posició rebran cadascun d'ells un lot de material escolar.

Tots els participants rebran un obsequi per participar.

En cap cas, es podrà canviar o sol·licitar el bescanvi del premi material per diners en efectiu.

8.- ACEPTACIÓ DE LES BASES

La mera participació en el Concurs suposa l'acceptació de les presents bases, els participants comprenen els termes i condicions de les mateixes i es comprometen a complir amb la normativa vigent que puga resultar d'aplicació referent a això, de manera que pel simple fet de participar en el Concurs estan prestant el seu consentiment a sotmetre's a les Bases i a la legalitat de manera total i irrevocable.

Fundació Caixa Ontinyent es reserva el dret a desqualificar als participants que incomplisquen les mateixes i, especialment, qualsevol participació que vaja en contra d'aquestes Bases.

La manifestació en contra per part del participant, independentment d'en quin moment es realitze, implicarà la seua autoexclusió de la participació en el Concurs i l'alliberament de Fundació Caixa Ontinyent de qualsevol compromís adquirit amb el participant.

Les presents Bases es troben disponibles en la Web i estaran a la disposició de qualsevol persona que desitge consultar-les.

9.- MODIFICACIONS I/O ANNEXOS

Fundació Caixa Ontinyent es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos sobre les presents Bases en relació amb la seua mecànica i premi, sempre que les mateixes estiguen justificades o no perjudiquen els participants, es realitzen dins del període de vigència del Concurs, i es comuniquen a aquests degudament.

Fundació Caixa Ontinyent no serà responsable si per cas fortuït o de força major, el Concurs no poguera dur-se a terme en algun dels seus termes especificats en les presents Bases, sense una altra obligació per a Fundació Caixa Ontinyent. En tal cas, Fundació Caixa Ontinyent podrà optar per la publicació d'una nova mecànica pel mateix mitjà per a la difusió inicial del Concurs o l'anul·lació d'aquest, sense que genere cap mena de responsabilitat per a Fundació Caixa Ontinyent.

10.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE

En relació amb el tractament de dades personals realitzat en el marc del Concurs, incloent-hi tant les identificatives com les específicament d'imatge i veu, resultarà aplicable la Política de Protecció de dades de la Fundació Caixa Ontinyent.

Amb l'acceptació de les presents bases, els professors participants autoritzen la Fundació Caixa Ontinyent, com a responsable del seu tractament, a utilitzar les fotografies i/o enregistraments generats en el Concurs amb la finalitat de promocionar-les i publicar-les en els mitjans de comunicació corporatius, així com en els perfils de xarxes socials dels quals siga responsable. En cap cas, les fotografies suposaran menyscapte de l'honra o reputació, d'acord amb el que es disposa en la Llei 1/1982, de 5 de maig, de Protecció a l'Honor, a la Intimitat Personal i a la Pròpia Imatge, i legislació concordant.

Així mateix els professors participants manifesten expressament sota la seua responsabilitat, amb total indemnitat per a Fundació Caixa Ontinyent, haver recaptat el consentiment exprés dels pares o tutors legals dels menors que participen en el Concurs a càrrec seu, per a la seua participació en el mateix i per a l'ús de les fotografies o enregistraments generats en el Concurs amb la finalitat de promocionar-les i publicar-les en els mitjans de comunicació corporatius, així com en els perfils de xarxes socials dels quals siga responsable. En cap cas, les fotografies suposaran menyscapte de l'honra o reputació, d'acord amb el que es disposa en la Llei 1/1982, de 5 de maig, de Protecció a l'Honor, a la Intimitat Personal i a la Pròpia Imatge, i legislació concordant.

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la LOPD-GDD 3/2018, l'informem que el Responsable del tractament de les seues dades és Fundació Caixa Ontinyent. Les seues dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les activitats realitzades pel Responsable. La legitimació per a l'ús de les dades està basada en l'execució d'un contracte, prestació de serveis o consentiment de l'interessat. No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Les dades seran destruïdes una vegada comunique la seua baixa i/o finalitzats els períodes legals de conservació. Els interessats podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oblit, portabilitat i limitació del tractament, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI dirigida a Fundació Caixa Ontinyent, Plaça Sant Domingo, 24. 46870, Ontinyent (València). O a través del correu electrònic: fundacio@fundaciocaixaontinyent.es.

Respectar la seua privacitat és la nostra prioritat.